>>

Kwaliteit

Om de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren, doet de directie op diverse terreinen onderzoek.

Zo wordt het gevoerde beleid intern door diverse geledingen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De resultaten ervan komen in het zelfevaluatierapport.

Daarnaast vinden er kwaliteitsonderzoeken plaats naar de waardering door het personeel, de leerlingen, de ouders, en de omgeving in de vorm van onder andere overleg, tevredenheidsonderzoeken en enquêtering op onderdelen. De notitie ‘Kwaliteitszorg’ doet verslag van de uitkomsten.

Inspectie

Op woensdag 14 mei 2014 bezocht de Onderwijsinspectie onze school. Doel van zo’n bezoek is het vaststellen van het zogenaamde “toezichtarrangement”: als alles in orde is krijgt een school een basisarrangement, is dat niet zo dan kan het predicaat zwak of zeer zwak worden toegekend. De inspectie baseert haar oordeel op bestudering van de resultaten van de school en gesprekken met de schoolleiding, met een groep docenten en met mensen van de ondersteuning. Ook zijn twaalf lessen bezocht. Voorafgaand aan het bezoek is aan alle leerlingen van (in ons geval) 2-havo en 4-havo een digitale vragenlijst voorgelegd. Op basis van alle informatie kwam de inspectie aan het einde van de dag tot een positief oordeel, zodat ons basisarrangement kan worden verlengd. Een bijzondere aantekening kregen we van de inspectie voor de wijze waarop we erin slagen de talenten van onze leerlingen te ontwikkelen.

Op de kwaliteitskaart die elk jaar door de inspectie via het internet wordt gepubliceerd staan de resultaten van scholen vermeld. De opbrengstenkaart geeft informatie over examenresultaten, doorstroom en doubleren. De opbrengstenkaart en inspectierapporten kunt u voor iedere school inzien op www.onderwijsinspectie.nl. De slaagpercentages liggen bij het Rythovius hoger dan gemiddeld.

Verantwoording via Scholen op de kaart
De school legt ook externe verantwoording af via Scholen op de kaart. Dit is een digitaal systeem waarin een groot aantal relevante kenmerken van scholen voor vervolgonderwijs in Nederland worden gepubliceerd. Bovendien worden de schoolgegevens met betrekking tot deze kenmerken afgezet tegen de landelijke gemiddeldes. Deze informatie is te vinden op  scholenopdekaart.nl

Schoolgids

 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1 , 5521 CK Eersel

Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.