Spring naar content
Bolletjes

Ondersteuning

Het doel is om elke leerling zorgvuldig en snel op de bij hem of haar passende plaats te krijgen, rekening houdend met aanleg en attitude. Een aantal leerlingen heeft ondersteuning nodig bij het leren. Het Rythovius College biedt goede ondersteuning in veel verschillende vormen. Uitgangspunt is flexibel maatwerk. Het Rythovius College heeft een ondersteuningscoördinator om de vormen van leerlingenondersteuning op elkaar af te stemmen. De ondersteuningsstructuur staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

De ondersteuning is opgebouwd volgens drie lijnen:

1e lijn

Mentor, vakleerkrachten en leerlingcoördinatoren.

Zij begeleiden de leerlingen op het gebied van schoolse vaardigheden, zoals leren leren, plannen, organiseren en structureren. Dit gebeurt aan de hand van de Rythovius Planagenda, welke verplicht is in leerjaar 1. Daarnaast begeleidt de mentor zijn mentorleerlingen op het gebied van schoolresultaten, groepsbinding en sociaal-emotioneel welbevinden.

2e lijn

Voor leerlingen die meer specialistische ondersteuning nodig hebben. Aan het Rythovius College zijn verbonden:

 • Remedial teachers (zie toelichting hierna)
 • Een motorisch remedial teacher
 • Een specialist faalangstreductie en examenvreestraining
 • Trainers sociale vaardigheden
 • Leerlingbegeleiders voor alle afdelingen
 • Coaches voor leerlingen die dat nodig hebben (denk aan: ASS, ADHD)
 • Gespecialiseerde studiebegeleiding
 • Reguliere huiswerkbegeleiding (tegen betaling)

Leerlingen en/of hun ouders/verzorgers kunnen ook direct bij de vertrouwenspersoon voor de leerlingen terecht. Deze vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang en het goed doorverwijzen van leerlingen die te kampen krijgen met bepaalde problemen en daarover in vertrouwen met iemand willen praten. Onze vertrouwenspersonen zijn H. Verstappen (hverstappen2@rythovius.nl) en J. Findhammer (jfindhammer@rythovius.nl).

Voor leerlingen die dreigen uit te vallen, beschikt het Rythovius College over een interne ondersteuningsvoorziening (‘de zorgklas’). In de zorgklas wordt gekeken welke onderwijsondersteuning de leerling nodig heeft om terug te keren in het reguliere onderwijsproces.

De mentor van een leerling die begeleiding krijgt, ontvangt advies over hoe docenten deze leerling in hun lessen kunnen ondersteunen.

3e lijn

Als 1e en 2e lijn onvoldoende ondersteuning kunnen bieden, kunnen externe specialisten worden ingezet, zoals het Lokaal OndersteuningsTeam (LOT), Kempenteam Jeugd en het Team Jeugdgezondheidszorg van de GGD.

Binnen de school heeft het CJG inloopmomenten voor leerlingen, ouders en docenten (“Samen doen”). De school kan daarnaast advies inwinnen bij het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven-Kempenland. Via dit samenwerkingsverband kan de school trajectbegeleiding aanvragen of – indien nodig – een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs (via de Permanente Commissie Leerlingenzorg). Het ondersteuningsteam van het Rythovius College onderhoudt een nauw contact met alle betrokken partijen in de 3e lijn.

Contacten met instanties buiten school over individuele leerlingen vinden uitsluitend plaats in overleg met de ouders/verzorgers. Vaak wordt hiervoor een multidisciplinair overleg georganiseerd.

Remedial teaching

 • Screening van leerlingen in alle brugklassen om taalproblemen op te sporen en te begeleiden.
 • In de eerste twee klassen wekelijkse begeleiding van leerlingen met dyslexie.
 • Extra ondersteuning voor leerlingen met plan- en structuurproblematiek in kleine groepjes in klas 1.
 • Begeleiding op het gebied wiskunde voor leerlingen met ERWD (Ernstige Reken- en Wiskunde-problemen en Dyscalculie).
 • Bij de Remedial Teaching door de school wordt gewerkt volgens het protocol dyslexie VO en met het ERWD-protocol VO.

Jongerenruimte ‘De Spot’

Op onze school is een jongerenruimte ‘De Spot’, een project opgezet door de jeugdcoach werkzaam bij gemeente Eersel. Dit project biedt jongeren letterlijk en figuurlijk de ruimte om zichzelf te ontwikkelen, contact te leggen met leeftijdsgenoten, sportieve activiteiten te doen en plezier te maken. Ook als leerlingen even niet zo lekker in hun vel zitten kunnen ze altijd even binnenkomen voor een fijn gesprek, we proberen het daarom ook zo laagdrempelig mogelijk te maken. Het hoofddoel is om het welbevinden van de jongeren te bevorderen.

Spectrum Brabant

Het Rythovius College werkt samen met Spectrum Brabant, een professioneel huiswerkinstituut. Er wordt studiebegeleiding geboden in lokalen op school. Het primaire doel van de begeleiding is dat uw zoon of dochter vaardigheden leert om het huiswerk zelfstandig aan te pakken. Hierbij ligt de eerste focus vaak op de planvaardigheden. Spectrum Brabant heeft oog voor iedere individuele leerling, met ieder zijn/haar sterke kanten, maar ook zijn/haar eigen ontwikkelpunten. Meer informatie, voorwaarden en mogelijkheid tot aanmelden vindt u op de website van Spectrum Brabant.

Gezondheidszorg

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste jongeren vanzelf. Als ouder of verzorger ga je voor het beste voor je kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar jongeren in de middelbare schoolleeftijd ontwikkelen zich razendsnel. Dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheidszorg helpen.

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Brabant-Zuidoost. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een gedragswetenschapper een medewerker gezondheidsbevordering. JGZ is er voor alle kinderen en hun ouders, vanaf de geboorte tot 18 jaar.